Carola Groenen - Advies en projectmanagement
Carola Groenen - Advies en projectbegeleiding Geboortezorg
Carola Groenen - Advies en projectbegeleiding Geboortezorg

Door mijn jarenlange ervaring in de sector, heb ik met veel organisaties en instellingen samengewerkt. Op deze pagina geef ik u graag een kijkje in mijn CV en laat ik u zien wat ik ook voor uw organisatie kan betekenen.

Op de ledenvergadering in juni 2019 ben ik gekozen als voorzitter van het bestuur. Samen met de overige bestuursleden stellen we op basis van de input van de verloskundigen leden, de koers en de kaders vast. De werkorganisatie geeft dit verder vorm en voert dit uit. Vanuit mijn rol heb ik een breed netwerk met o.a. verloskundigen, overheid en collega beroepsorganisaties. Internationaal vertegenwoordig ik de Nederlandse Verloskundigen in Europees http://www.europeanmidwives.com/home en wereld verband https://www.internationalmidwives.org .

De samenwerkende verloskundigen (in 13 verloskundigenpraktijken) in de regio Nijmegen zijn innovatief en ondernemend. Zij staan voor de beste verloskundige zorg, van hoge kwaliteit en dicht bij huis. O.a. via www.verloskundigcentrumnijmegen.nl en www.samennijmegen.nl Mijn rol is dit met hen goed in te richten, te innoveren en te verbeteren.

Op de opleiding voor verloskundigen Amsterdam/Groningen (AVAG) ben ik de afgelopen jaren op de volgende onderdelen actief geweest:

  • Verzorgen van het werkcolleges ‘Innovaties in de geboortezorg’ voor studenten
  • Lid team proefvisitatie opleiding
  • Inhoudelijke bijdrage teamdag docenten

Als extern lid van de deskundigencommissie Kwaliteitsraad van het Zorginstituut was de opdracht de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg via de wettelijke doorzettingsmacht af te ronden. Een concept Zorgstandaard lag voor, tot stand gekomen vanuit de gezamenlijke betrokken beroepsgroepen, maar men kon niet tot een gezamenlijk definitief stuk komen. Als multidisciplinaire deskundigencommissie hebben we goed naar alle beroepsorganisaties geluisterd en de Zorgstandaard op onderdelen aangepast. ‘Het knappe is dat ze iets hebben neergezet waar alle partijen mee uit de voeten kunnen.’ Zoals de voorzitter van de NVOG noemde. Zie ook het artikel in het NTVG ‘Maakt de doorzettingsmacht het verschil’ (2018).

Als projectleider (tezamen met Jan Peter Heida van SiRM https://www.sirm.nl/team ) was ik betrokken bij het oprichten van het gezamenlijk zelfstandig echocentrum Focus te Breda. Een echocentrum waarvan de regionale verloskundigen en gynaecologen eigenaar zijn om een regionaal beleid voor zwangeren te realiseren. Mijn ondersteuning betrof de oprichting en invulling geven van de Besloten Vennootschap en de Governance. Als ook de Business Case, verbouwen van locatie en aannemen van medewerkers. Met een succesvolle opening heb ik deze opdracht afgerond.

www.echocentrumfocus.nl

In de regio Noord-Limburg was mijn opdracht ondersteuning te geven bij de oprichting van een gezamenlijk echocentrum voor zwangeren https://www.cvonl.nl  Opgericht door en in beheer van de regionale verloskundigen. Het goed vormgeven en leiden van de onderlinge samenwerking, de bedrijfsvoering en de samenwerking met andere zorgprofessionals was mijn opdracht. 

Star medische diagnostiek (inmiddels www.star-shl.nl ) voert zwangerschapsecho’s uit voor verwijzende verloskundigen. In de regio Zwijndrecht was mijn opdracht deze zorg te verbeteren door intensievere samenwerking en de afstemming tussen verloskundigen en Star.

Vanuit Meetpunt Kwaliteit heb ik samen met gynaecoloog Diederik Veersema, een kwaliteitsproject uitgevoerd voor zorgprofessionals in de regio Zuid Nederland, PreNT genaamd. Met de invoering van de echoscopische nekplooimeting werd counseling aan zwangeren erg belangrijk. We verzamelden spiegelinformatie van zwangeren, benchmarkte deze en bespraken de resultaten in kleine groepjes. Dit had als doel, met concreet inzicht de kwaliteit van de counseling verder te optimaliseren.

Voor ROS Robuust heb ik diverse ondersteuningsprojecten voor verloskundigen uitgevoerd. Veelal ondersteunde ik een groep verloskundigen voor een periode van 3 tot 6 maanden bij een concrete vraag aangaande kwaliteit van zorg, cliëntgerichtheid, innovaties of samenwerking.

Afgeronde projecten

Bij AGIS zorgverzekeringen was ik inhoudelijk adviseur bij de afdeling zorginkoop geboortezorg ter vervanging van een langdurig ziekteverlof. In mijn rol keek ik samen met zorgprofessionals naar verbetering van de zorg, werden (kwaliteit)projecten geïnitieerd en vond afstemming plaats met aanverwante afdelingen binnen AGIS.  

Heeft u vragen?

Heeft u interesse in een samenwerking of vragen over mijn diensten, neem dan contact met mij op.

Carola Groenen - Advies en projectbegeleiding Geboortezorg